Privacy & Cookies

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Privacybeleid BasisTalent
Versie 2.0 | Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16-06-2018.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van BasisTalent. U dient zich ervan bewust te zijn dat BasisTalent niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

BasisTalent respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
BasisTalent verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@basistalent.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

BasisTalent verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze dienstenverlening
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Voor het doen van een aanbod, het aanbieden van de offerte en het versturen van de facturen

Het beheren van de uit bovenstaande voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.
• Het verzenden van onze digitale nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Om u op de hoogte te brengen van nieuw aanbod dat mogelijk interessant is voor u
• Het vergroten van ons bereik op sociale media

BasisTalent verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of een totstandkoming van een overeenkomst.

Gebruik van onze diensten

Website
Wanneer u via onze website middels een online formulier reageert, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de gevraagde actie uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van BasisOnline, waar onze website is gehost. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Facebook en LinkedIn
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).
Leest u de privacyverklaring van Facebook en van LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze e-mail provider. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Geautomatiseerde besluitvorming
BasisTalent neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BasisTalent) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
BasisTalent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Personalia, adres, contactgegevens (telefoonnummer en emailadres) indien u (nog) geen diensten van BasisTalent afneemt – tot de informatie is verstrekt en uw vragen zijn beantwoord.
Personalia, adres, contactgegevens (telefoonnummer en emailadres) indien u diensten van BasisTalent afneemt – tot een maand nadat de dienstverlening is afgerond en de laatste betaling is geschied. Uw naam en emailadres zijn opgenomen op onze mailinglist t.b.v. nieuwsbrief en aankondiging nieuw aanbod.
Personalia en emailadres indien u diensten van BasisTalent afneemt of af heeft genomen t.b.v. nieuwsbrief en aankondiging nieuw aanbod – U kunt uzelf afmelden voor de nieuwsbrief of aankondigingen via de link onderaan iedere mailing.
Delen van persoonsgegevens met derden
BasisTalent verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BasisTalent blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

BasisTalent gebruikt alleen functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Eventueel op deze website ingesloten functionaliteiten van externe aanbieders, zoals bijvoorbeeld Youtube video’s, Google Analytics, Google Agenda, Google Maps kaartje, Facebook tijdlijn of een Twitter blok plaatsen daarnaast hun eigen cookies voor de correctie werking van hun diensten.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. U kunt deze cookies verwijderen dan wel uitzetten via uw browser, zie voor uitleg de uitgebreide handleiding door BasisOnline.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die tot op dat moment aan ons is verstrekt. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BasisTalent en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@basistalent.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BasisTalent wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

BasisTalent
www.basistalent.nl
Kasteellaan 128
7325 RS Apeldoorn

Jaap Vlasblom is de Functionaris Gegevensbescherming van BasisTalent. Hij is te bereiken via info@basistalent.nl of op het telefoonnummer +31623766720.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
BasisTalent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@basistalent.nl.